Category: ข่าวอารยสถาปัตย์

0

ร่วมกันโบกธง Friendly Design เพื่อบอกว่า สถานที่นี้เป็นมิตรกับคนทั้งมวล

ร่วมกันโบกธง Friendly Design เพื่อบอกว่า สถานที่นี้เป็นมิตรกับคนทั้งมวล รัฐมนตรี นักท่องเที่ยวต่างชาติ นักข่าว มนุษย์ล้อ CEO นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันโบกธง FD เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ณ สถานที่นี้ มีอารยสถาปัตย์ มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ที่ทำให้คนทุกวัย...

0

สำนักอุทยานแห่งชาติ ร่วมหารือ โครงการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ เร่งให้เห็นผล ทุกคนเข้าถึงได้

วันนี้ ( 25 ม.ค. 2561) คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิํธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ประชุมหารือ “โครงการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในอุทยานแห่งชาติ” ร่วมกับ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ และคณะ เพื่อหาแนวทางพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม...

0

FD สวัสดีปีใหม่ ปตท. พร้อมหารือโครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ จัดเต็มยิ่งใหญ่ 40 ปี ปตท. คู่สังคมไทย

FD สวัสดีปีใหม่ ปตท. พร้อมหารือโครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ จัดเต็มยิ่งใหญ่ 40 ปี ปตท. คู่สังคมไทย คุณกฤษนะ ละไล นำทีมนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ Miss Thailand Friendly Design 2017 สวัสดีปีใหม่ ปตท. องค์กรต้นแบบอารยสถาปัตย์...

0

 พก.จับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind

วันนี้ (8 ธ.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ...

0

รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา “วีรศักดิ์ โควสุรัตน์” มุ่งมั่น จัดเต็ม ปรับปรุง พัฒนา อารยสถาปัตย์ แหล่งท่องเที่ยว และบริการ

รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา “วีรศักดิ์ โควสุรัตน์” มุ่งมั่น จัดเต็ม ปรับปรุง พัฒนา อารยสถาปัตย์ แหล่งท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้อง ต้องมี Friendly Design หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม เป็นมิตรกับคนทั้งมวล มุ่งอำนวยประโยชน์สุข สะดวก ปลอดภัย ให้คนทุกวัย...

0

ผู้ว่าการ ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ยุทธศักดิ์ สุภสร” เดินหน้า สั่งลุย กรุยทาง 9 เส้นทาง 9 จังหวัด การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All

 ผู้ว่าการ ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ยุทธศักดิ์ สุภสร” เดินหน้า สั่งลุย กรุยทาง 9 เส้นทาง 9 จังหวัด การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All ส่งเสริม พัฒนา แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง...