5 เหตุผล ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์?

ความเจริญ และการพัฒนา ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ จวบจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราต้องตระหนักว่า “อารยสถาปัตย์” เป็นสิ่งสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน และอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ทำในวันนี้ แต่วันข้างหน้าก็ต้องทำอยู่ดี ด้วยเหตุผล 5 ประการ คือ

     1.ผู้สูงอายุกำลังจะล้นโลก ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังเดินไปสู่สังคมผู้สูงอายุ มนุษย์จะมีอายุยืนยาวขึ้น และlarge_1245728805ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ตามข้อมูลองค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า ประชากรโลกที่มีจำนวนกว่า 7,000 ล้านคนในปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป จำนวน 893 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.8% ในจำนวนนี้ มีผู้ที่มีอายุเกิน 100 ปี มากถึง 340,000 คน และมีแนวโน้มว่า ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกราว 200 ล้านคน ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า หมายความว่า ภายในปี พ.ศ.2565 จำนวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกจะมีมากกว่า 1,000 ล้านคน

     2.ประชากรโลกจะมีผู้พิการมากขึ้น เนื่องจากคนพิการ หรือคนที่จำเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโลกยุคปัจจุบัน และอนาคตจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยที่ความพิการส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากพิการโดยกำเนิดแต่เป็นความพิการที่มาจากความเจ็บไข้ได้ป่วย และอุบัติเหตุ รวมถึงความพิการที่มาจากสภาพความแก่ชรา

     3.กฎหมายบังคับให้ทำ ในประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฯลฯ มีการออกกฎหมายบังคับให้สถานที่สาธารณะ และอาคารต่างๆ ต้องจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย ในช่วง 15 ปีมานี้ ได้มีกฎหมายหลายฉบับออกมามีผลบังคับใช้ ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2540 ถึงฉบับปัจจุบัน กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎกระทรวงมหาดไทย ปี 2548 และกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ปี 2556 เป็นต้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ให้การออกแบบสร้างทำตึกอาคาร และสถานที่สาธารณะทุกแห่ง จะต้องมีอารยสถาปัตย์ คือ ต้องจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุด้วยแล้วเช่นกัน

     4.ตามกติกาโลก ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า005a55เรื่องอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design เป็นภาษาสากล และกติกาสากลของโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต เห็นได้ว่าในทุกประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้ว แม้แต่ในบางประเทศที่กำลังพัฒนา ก็จะต้องมีสิ่งเหล่านี้  ด้วยเหตุผลนี้ “อารยสถาปัตย์” จึงเป็นเสมือนดัชนีชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศต่างๆ ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปีหน้า ยิ่งต้องตระหนักให้มากขึ้น เพราะถ้ายังไม่มีอารยสถาปัตย์ในการปรับปรุง และพัฒนาบ้านเมือง เราก็อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก เพราะนั่นเท่ากับว่าเราไม่ดูแลไม่ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงผู้ป่วยพักฟื้น ยังมีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทำให้บ้านเราถูกมองได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ยังล้าหลัง

     5.สอดคล้องกับหลักแท้แก่นธรรม ในพระพุทธศาสนา องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า เกิดแก่เจ็บตาย เป็นของธรรมดา ไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ ไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นวรรณะใด จะยากดีมีจน หรือสูงต่ำดำขาว ดังนั้น การออกแบบบ้านเมืองให้มีอารยสถาปัตย์ จึงแสดงถึงความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต และเป็นการออกแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนโดยแท้จริง เพราะวันหนึ่ง ตัวเรานั่นเองที่อาจจะต้องพึ่งพาอารยสถาปัตย์

หัวใจสำคัญของอารยสถาปัตย์ อยู่ที่ความ “สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม”

     นั่นคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม รวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการ สอดรับกับพฤติกรรมการใช้งาน เช่น ป้ายบอกทางที่มีสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการทางสายตา การทำทางลาดบนทางเท้า และห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถเข็น เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล: http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000049987

ขอบคุณภาพ: http://www.mir.co.jp, http://www.somboonnursinghome.com

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply