กฎหมายอารยสถาปัตย์ในเมืองไทย

(เล่าเรื่องยามเช้า โดย กฤษนะ ละไล 25 ตุลาคม 2557)

     หลายคนที่เคยไปต่างประเทศ และได้ไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการพัฒนาอารยสถาปัตย์ในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา หรือแม้แต่เพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ ซึ่งมีการสร้างทำอารยสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคน-ทุกวัย-ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้-ใช้ประโยชน์ได้ ในตึกอาคาร แหล่งท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะทุกรูปแบบ ทำให้คิดไปได้ว่าประเทศต่างๆเหล่านั้นคงจะมีกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับการทำอารยสถาปัตย์อย่างเข้มข้น และมากกว่าเมืองไทย

     ถ้าพูดเฉพาะเรื่องกฎหมายอาจไม่เป็นเช่นนั้นนะครับ เพราะในช่วง 10 ปีมานี้ เมืองไทยเราก็ได้มีการตรากฎหมาย และกฎกระทรวงออกมาหลายฉบับ เพื่อหวังจะให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการ และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของสังคม จึงมีการตรากฎหมาย และกฎกระทรวงต่างๆออกมาหลายฉบับเพื่อกำหนดให้มีการจัดทำอารยสถาปัตย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่น้อยกว่าในต่างประเทศที่เจริญพัฒนาแล้ว เพียงแต่ว่าปัญหาใหญ่ในบ้านเมืองเรา คือ แม้จะมีกฎหมายบังคับใช้แล้ว แต่ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควรครับ

     กฎหมายอารยสถาปัตย์ของไทย เริ่มมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 มาจนถึงฉบับ คสช.2557 ในปัจจุบัน ที่บัญญัติให้ “บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ” และ “รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้“

     จากนั้นยังมีกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548 กฎกระทรวงการพัฒนาสังคม พ.ศ.2556 กฎกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2556 กฎกระทรวงไอซีที พ.ศ.2555 ที่กำหนดให้จัดทำอารยสถาปัตย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง ในทุกตึกอาคาร และบริการสาธารณะทุกรูปแบบตามที่แต่ละกระทรวงกำกับดูแล รวมถึง พ.ร.บ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ในสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เป็นต้น

     นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2555 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ยังได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคาร และบริการสาธารณะต่าง ๆ โดยให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ แห่งละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หรือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ของหน่วยงานราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     เรามาช่วยกันทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ ให้กฎหมายอารยสถาปัตย์มีผลในทางปฏิบัติชัดเจน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวก ปลอดภัย ของคนทุกคนในสังคม และเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนาอารยสถาปัตย์ในเมืองไทยให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง และจริงจังกันเถิดครับ

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply