ช่วยกันทำอารยสถาปัตย์ทั่วเมืองไทย ให้คนทุกวัยเข้าถึง เที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม (通用设计给生活带来便利)

You may also like...

Leave a Reply