top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

"กระทรวงมหาดไทย” คิกออฟ Friendly Design

ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม กระทรวงมหาดไทย ประกาศนโยบายขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ คิกออฟ “Friendly Design มหาดไทยเพื่อสังคมและคนทั้งมวล” ภายใต้สโลแกน “กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม” หวังเป็นพลังสำคัญในการกระตุ้น และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของอารยสถาปัตย์ หรือ หลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. ณ ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีคิกออฟ Friendly Design กระทรวงมหาดไทยเพื่อสังคมและคนทั้งมวล ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 โดยมี นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน “การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้าร่วมจัดงานโดยนำเสนอผลงานของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และผลงานด้านอารยสถาปัตย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสวัสดิการสังคม สิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างครอบคลุมเพื่อสังคมและคนทั้งมวล เพื่อส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค ความเท่าเทียม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม ตามภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้สโลแกน "กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม" รมช.มหาดไทย กล่าวสนับสนุนการจัดงาน FD Expo 2022 ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอผลงานในการดำเนินการภายใต้กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลลาภและคนชรา พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และผลงานด้านอารยสถาปัตย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง นายทรงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า การจัดงาน Thailand Friendly Design Expo ในครั้งนี้ จะเป็นพลังสำคัญในการกระตุ้น และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของอารยสถาปัตย์ และการท่องเที่ยวเพี่อคนทั้งมวล ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งมวล รวมถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ให้ก้าวหน้า เข้มแข็ง มั่นคง อย่างยั่งยืนสืบต่อไป รมช.มหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ได้มีนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ด้านอารยสถาปัตย์ และมีเทคโนโลยีการออกแบบ Friendly Design และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้น ผู้พิการ และผู้ที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัด ได้มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ Friendly Design มหาดไทย เพื่อสังคมและคนทั้งมวล ประกอบด้วย (1) กรมการปกครอง มีการให้บริการจัดทำบัตรประชาชน สำหรับคนพิการ ประชาชน และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ รวมทั้งให้การช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ และหากมีเรื่องเดือดร้อนที่ต้องแก้ไขจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง (2). กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเชื่อมโยงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติสู่แผนปฏิบัติการสำหรับคนพิการ นำแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาเป็นปัจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัยเชิงรุก เพื่อป้องกันภัยตามหลักสากล (3) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ครอบคลุมมากขึ้น และออกแบบอาคารของทางภาครัฐ ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ (4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุผู้พิการ และสนับสนุนสิทธิสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งจัดทำโครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ (5) กรมการพัฒนาชุมชน มีการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นที่ฐาน (จปฐ.) และนำข้อมูลมาประกอบ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการในชุมชนที่ต้องการฝึกอาชีพ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้คนพิการมาออกบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานโอทอปเป็นประจำทุกปี (6) กรมที่ดิน ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ เช่น มีทางลาด รถเข็น และห้องน้ำสำหรับไว้บริการให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ (7) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีนวัตกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวกของคนพิการและผู้สูงอายุ โดยการใช้ Mobile Application รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวย้ำว่า กระทรวงมหาดไทย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยเป็น “เมืองอารยสถาปัตย์” ที่คนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย และเป็น “เมืองสุขภาพดี” (Health and Wellness City) พัฒนาสู่ความเป็น “เมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และไมซ์เพื่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน” (Tourism and MICE for All Hub of ASEAN) พร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ ผู้พักฟื้นสุขภาพ และมนุษย์ล้อ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทั้งมวล
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page