top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

"กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ" เดินสายบรรยายพิเศษ

กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาครองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน เวลา 9-12 น. นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ รับเขิญมาบรรยายพิเศษให้แก่นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ ๔ จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร หีวข้อ "แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์โดยอารยสถาปัตย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ภาวะผู้นำ ทักษะและประสบการณ์ทางการบริหาร การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นมืออาชีพ และเพื่ อเป็นการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหารให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้ราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระตับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักและสำนักงานเขต รุ่นละ 6 คน และและมีข้าราขการและพนักงานจาก หน่วยงานต่างสังกัดเข้าร่วมอบรม

ได้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การประปานครหลวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวตล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมผู้เข้ารับการอุบรม 65 คนดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page