top of page
  • รูปภาพนักเขียนceewiwxoxo

จ.อุดรธานี พร้อมพลักดันคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ด้วยอารยสถาปัตย์ที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายศักดา เกตุแก้ว รองนายก อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วย น.ส.รัชนีวรรณ เจริญชัย ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.อุดรธานี นางจริญญาภรณ์ คำอาจ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.อุดรธานี เข้าร่วมงานอบรมองค์ความรู้คู่มือแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงนิทรรศการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล(Friendly Design Guidebook - MICE for AIl สู่ความเข้าใจและยกระดับการบริการเพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Passakorn 2 มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จ.อุดรธานี


นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี ประธานกล่าวเปิดงาน นาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา นางนิชาภา ยศวีร์ รอง ผอ.อาวุโส สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. กฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี และกรรมการ YEC นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผจก.อาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้แทนจาก สสปน. ผู้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรพันธมิตร และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุม


นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมงานอบรมองค์ความรู้คู่มือแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงนิทรรศการที่ เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design Guidebook - MICE for All) สู่ความเข้าใจและยกระดับการบริการเพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน จ.อุดรธานีเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งเป็นร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทาง จ.อุตรธานีเล็งเห็นความสำคัญของอารยสถาปัตย์และสนับสนุนผลักดันให้เกิดการพัฒนาอารยสถาปัตย์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ จัดงาน ต่างๆ ที่มีการพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับคนทั้งมวล เช่น พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ วัดป่าบ้านตาด คำชะโนด โรงแรมเวลาดี ร้านอาหารแซ่บไมค์ และมลฑาทิพย์ ฮอลล์ เป็นต้น


นอกจากนี้ ทาง จ.อุดรธานี ยังได้มีการวางนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อยกระดับการจัดประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ในพื้นที่มุ่งสู่ การเป็นเมืองเพื่อการประชุมสัมมนา หรือ MICE City โดยจะผลักดันและขยายผลสู่การเป็น MICE City for All ต่อไป เพื่อรองรับคนทุกกลุ่มทุกวัยทุกสภาพร่างกายอย่างยั่งยืน งานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มากกว่า 15 หน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง" การปรับปรุงอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริม การจัดประชุมและงานแสดงนิทรรศการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (MICE for AIl)" อีกทั้งได้รับความสนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวนมาก เพื่อร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้ จ.อุดรธานี มีความพร้อมที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่สามารถต้อนรับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และมนุษย์ล้อ หรือคนที่ใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ได้ ใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้ อย่างสะดวก ปลอดภัย ทั่วถึง และเท่าเทียม อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายหลักของ จ.อุดรธานี ที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งมวล โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษต่างๆ เช่น ผู้พิการ และผู้สูงอายุ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการส่งเสริมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อลดหรือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว จ.อุดรธานีสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page