top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

สสส.รวมพลังขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเพื่อคนทั้งมวล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ) ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่าย จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล มีเป้าหมายผลักดันการสร้างสภาพแวดล้อมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย ร่วมแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สสส.ได้รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ประเภทสถานที่ เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ โดย อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นอาคารที่อากาศถ่ายเทสะดวก แสงเพียงพอ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่ใช้รถเข็น ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. สนับสนุนโครงการ "ทูตอารยสถาปัตย์" ตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันมีทูตอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Ambassador) ทั้งนิสิต นักศึกษา เยาวชนและคนพิการประเภทต่าง ๆ กระจายทั่วประเทศ จำนวน 570 คน ในจำนวนนี้มีทูตอารยสถาปัตย์ที่เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว คนตาบอด และคนหูหนวก จำนวน 300 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ ทำการรณรงค์และสำรวจพื้นที่ต่างๆ ผลักดันให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนทั้งมวลดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page