Category: FD TV

0

ล้วง ชีวิตอุทิศให้แผ่นดิน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กฤษนะล้วงลูก 2-9-60 ช่วง 3

ล้วง ชีวิตอุทิศให้แผ่นดิน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กฤษนะล้วงลูก 2-9-60 ช่วง 3 กฤษนะล้วงลูก เสาร์นี้ (2 ก.ย.) ล้วง..ชีวิตที่ขออุทิศให้แผ่นดิน ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ย้อนเส้นทางชีวิตกว่า 35 ปี...

0

ล้วง ชีวิตอุทิศให้แผ่นดิน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กฤษนะล้วงลูก 2-9-60 ช่วง 2

ล้วง ชีวิตอุทิศให้แผ่นดิน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กฤษนะล้วงลูก 2-9-60 ช่วง 2 กฤษนะล้วงลูก เสาร์นี้ (2 ก.ย.) ล้วง..ชีวิตที่ขออุทิศให้แผ่นดิน ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ย้อนเส้นทางชีวิตกว่า 35 ปี...

0

ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุยกันยามเช้า 6-9-60

ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุยกันยามเช้า 6-9-60