มูลนิธิอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล

"มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนร่วมของสังคม

และพัฒนาความเสมอภาคให้อยู่คู่

สังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป"

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โดยนายกฤษนะ ละไล

เป็นมูลนิธิที่ทำหน้าที่รณรงค์ ขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ขอทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการออกแบบ จัดทำ จัดสร้าง และปรับปรุงพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) ด้วยการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และบุคคลที่ใช้รถเข็นทั่วไป

"รวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่เมืองอารยสถาปัตย์

ต้นแบบของเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน"

ผลงานด้านการรณรงค์อารยสถาปัตย์

1. งาน FD EXPO

จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 จนถึงปัจจุบัน

2. ขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะ

ร่วมขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวล และโครงการรถแท็กซี่ลอนดอนโมเดลเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย

3. ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในศาสนสถาน

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลร่วมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในศาสนสถาน โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

4. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล

ร่วมรณรงค์ และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การบริหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

5. สร้างเครือข่ายทูต
อารยสถาปัตย์ทั่วประเทศ

ทั้งบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้บกพร่องทางร่างกาย โดยทำงานร่วมกับภาคเอกชนโดยการจ้างงานคนพิการตามกฏหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

550402_edited.jpg
550400_edited_edited.jpg

6. พัฒนาอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียน

ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย

7. พัฒนาอารยสถาปัตย์ในอุทยาน

ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการจัดทำโครงการพัฒนาอารยสถาปัตย์ในอุทยานแห่งชาติ

8. จัดงานรวมพลคนจิตอาสา

จัดกิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา ส่งเสริมคนดี สังคมดี มีอารยสถาปัตย์ พ.ศ. 2554 - 2559

9. จัดกิจกรรมอารยสถาปัตย์กับศาสนา

จัดกิจกรรมรณรงค์อารยสถาปัตย์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา

10. สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ส.ส.ส.) รณรงค์ และ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

LINE_ALBUM_แคน แต่ง1_211223.jpg

Our Offices

Our Studio in San Francisco

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

We’d Love to Work With You

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.