top of page
  • รูปภาพนักเขียนceewiwxoxo

Air Asia🛩 เดินหน้านโยบายจ้างงานมนุษย์ล้อ เเละคนพิการหลากหลาย มากกว่า 60 คน ทั่วประเทศ👨‍🦽👩‍🦽


สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อทำหน้าที่ในโครงการฑูตอารยสถาปัตย์ฯ รณรงค์ผลักดันสังคมไทยให้ความสำคัญกับหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐาน สากล เป็นมิตรกับทุกคนด้วย และยังทำให้ผู้พิการสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้คนพิการได้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและสามารถทำประโยชน์เพื่อ สังคม ประเทศชาติ***ขอขอบคุณ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง ร่วมสร้างสรรค์สังคม สนับสนุนให้มนุษย์ล้อ-ผู้พิการทำงานพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในฐานะ "ฑูตอารยสถาปัตย์" ทำหน้าที่สำรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำ และขับเคลื่อน "อารยสถาปัตย์" (Friendly Design) ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page