top of page
สำเนาของ Copy of Colorful Recognition Awards School Events and Special Interest Presentati

2021 Friendly Design Award :
Best Restroom Design Contest

โครงการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนนักออกแบบห้องน้ำเพื่อคนทั้งมวลในแหล่งท่องเที่ยว ที่คัดผลงานจากร้อยกว่าผลงานที่เข้าประกวดเหลือเพียง 5 ชิ้นที่เป็นผู้ชนะ และพร้อมนำส่งออกเป็นห้องน้ำต้นแบบในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกคนที่สามารถใช้งานได้จริง

bottom of page